Escola

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS

www.neusesmel.com

NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS, Rambla Nova 92 2n 1a (43001 Tarragona) NIF 396552815, posa a disposició al seu lloc web www.neusesmel.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.neusesmel.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals:

PRIMERA.-

El lloc web de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS ha estat realitzat, per una banda, per tal de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i, per l’altre, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS per sol·licitar informació addicional.

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

2.1.- La utilització del lloc web de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en www.neusesmel.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS prohibeix els següents:

2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS oa tercers.

2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing “).

2.2.- NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

TERCERA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

3.1.- NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS utilitzant fonts internes i externes de tal manera que NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

3.2.- Tercers aliens a, NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web oa notícies d’altres llocs dels que no és titular NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS. NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenlaces.El USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

3.3.- NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

QUARTA.- RESPONSABILITAT

4.1.- NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS en cap cas serà responsable de:

4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

4.1.3.- De les condicions o característiques dels articles que s’ofereixen en el lloc web.

NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS simplement posa en contacte a empreses i professionals que ofereixen o demanden aquests articles però no es responsabilitza de les negociacions o acords posteriors que realitzin aquestes empreses o professionals quedant únicament i exclusivament la bona marxa de la compravenda en mans d’aquests usuaris.

4.2.- NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

4.3.- NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS assumeix les responsabilitats que puguin derivar-se de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s’especifica en les diferents Condicions Generals de Contractació dels serveis que es posen a disposició de l’USUARI.

CINQUENA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS.

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Tarragona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SETENA.-

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS.

LEGAL LOPD

Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en el formulari de registre en www.neusesmel.com, NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa a l’USUARI que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant l’USUARI consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

Finalitat de les dades

NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS recull determinades dades personals que són introduïdes per l’usuari lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades per l’USUARI. Per això necessitem saber qui és per conèixer les seves necessitats. NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS informa que gestionarà aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els productes i serveis oferts. Així mateix, NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS recull determinades dades en l’àrea de recursos humans i en la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa i mantenir contacte amb els mateixos. En tot cas, les dades recollides i tractades per NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades

Per accedir al lloc web de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS www.neusesmel.com no cal aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud d’un servei concret sí és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites .

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’USUARI que introdueixi les seves dades personals en els formularis d’alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho ainfo@neusesmel.com, o per correu postal a: NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS, – Rambla Nova 92 2n 1a (43001 Tarragona), acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS, amb domicili social a Rambla Nova 92 2n 1a (43001 Tarragona). NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS ha inscrit degudament els seus fitxers en l’Agència de Protecció de Dades, podent-se consultar els mateixos a l’Agència de Protecció de Dades. NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS no és en cap cas responsable de les dades que pugui allotjar l’usuari en els diferents serveis que s’ofereixen ja que NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS ni recull aquestes dades ni els tracta assumint l’USUARI la responsabilitat dels mateixos.

Cessió de dades

No hi ha cap cessió de dades a tercers. NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS tan sols utilitza les dades per a les finalitats descrites en la clàusula 5.2. i no cedeix dades a cap altra companyia. NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS informa a l’USUARI que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per a gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i , per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’usuari i NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS, el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

Seguretat

NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que resulti impossible detectar-lo o impedir-lo tot adoptant les mesures segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència de l’usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

Utilització de cookies

NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web www.neusesmel.com -que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima- i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’USUARI ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l’usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l’usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització del USUARI quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que l’usuari insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si l’usuari desitja que no s’instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS.

Veracitat de les dades

L’USUARI és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la rectificació dels mateixos si fos necessari. NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS posa a disposició de l’usuari tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l’àrea única privada i segura que té l’usuari en www.neusesmel.com ia la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el registre d’usuari; d’aquí que l’USUARI hagi de ser especialment diligent en la guàrdia i custòdia d’aquestes claus. L’USUARI manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó els d’un tercer està autoritzat per aquest per a la seva introducció.

Spamming o enviament de correus no sol·licitats

NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes -Neus ESMEL TERÀPIES NATURALS únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin registrat com a usuaris en www.neusesmel.com i, per tant , acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l’enviament d’aquesta informació. NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’USUARI, procedint a la retirada dels serveis que pugui tenir contractats amb NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS i reservant les accions legals que resultin pertinents.

* Diversos

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de NEUS ESMEL TERÀPIES NATURALS.